آیا مقید کردن عقد وکالت به وکلای دادگستری از لحاظ شرعی دارای اشکال است یا خیر؟
آیا مقید کردن عقد وکالت به وکلای دادگستری از لحاظ شرعی دارای اشکال است یا خیر؟

باسمه تعالی

موکّل می تواند وکالت را با قیودی به شخص خاصی اعطا کند یا شخصی را با خصوصیات خاصی وکیل خود نماید. بنابراین، موکّل می تواند شخصی را در صورتی که وکیل دادگستری باشد، وکیل خود در امر خاصی یا مطلق امور نماید.

کد سایت fa1162
طبقه بندی موضوعی احکام وکالت