خواهشمند است بفرمایید که مقلدان جناب عالی برای وجوهات شرعیه و محاسبات اموال برای خمس و زکات به کجا مراجعه کنند و تحویل دهند؟
خواهشمند است بفرمایید که مقلدان جناب عالی برای وجوهات شرعیه و محاسبات اموال برای خمس و زکات به کجا مراجعه کنند و تحویل دهند؟

باسمه تعالی

به اطلاع می رساند مؤمنین می توانند وجوهات شرعی (کفاره، فطریه و ...) را به حساب ذیل واریز کنید:

شمارۀ حساب نزد بانک ملی:

0107069350000

شبای حساب نزد بانک ملی:

IR170170000000107069350000

شمارۀ کارت نزد بانک ملی:

6037-9972-5487-0158

لطفاً تصویری از فیش بانکی ارسال وجه به همراه تاریخ واریز را برای ثبت در دفتر از طریق سامانۀ تلگرامی (09100790030) ارسال فرمایند.

مؤمنین می توانند از طریق تماس با دفتر (37720021-025) یا سامانۀ پیامکی (30004954) یا سامانۀ تلگرامی گفته شده، با اعلام موارد ذیل نسبت به دریافت قبض رسید آن، اقدام فرمایید:

الف.  مبلغ و تاریخ واریز

ب. نام صاحب وجه (کسی که باید وجه شرعی پرداخت کند.)

ج. نام واسطه (کسی که وجه شرعی را به دفتر تحویل می دهد یا به حساب دفتر واریز کرده است.)

د. عنوان وجه (خمس یا کفاره یا فطریه سید یا فطریه غیر سید و ...)

هـ. آدرس (در صورتی که تمایل به دریافت قبض کاغذی دارند.)

ضمن لازم به ذکر است شمارۀ حساب، شبا و کارت مزبور به نام مهدی هادوی مقدم است.