آیا جایز است تخلی را به تأخیر بیندازیم؟
آیا جایز است تخلی را به تأخیر بیندازیم؟

باسمه تعالی

خوددارى کردن از خروج بول و غائط، مکروه است و اگر برای بدن ضرر داشته باشد، حرام است.

کد سایت fa1090
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی