اگر کسی بعد از پایان نماز شک کند که آیا قبل از خروج از دستشویی خود را آب کشیده یا نه، وظیفۀ او چیست؟ آیا نمازش باطل است؟
اگر کسی بعد از پایان نماز شک کند که آیا قبل از خروج از دستشویی خود را آب کشیده یا نه، وظیفۀ او چیست؟ آیا نمازش باطل است؟

باسمه تعالی

اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه، نمازى که خوانده صحیح است ولى براى نمازهاى بعد باید تطهیر کند.

کد سایت fa1081
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی