اگر شخص بعد از خروج از دستشویی شک کند خود را آب کشیده یا نه، آیا لازم است خود را تطهیر کند؟ پاسخ این سؤال در صورتی که شخص عادتاً بعد از تخلی فوراً تطهیر می کرده است، چیست؟
اگر شخص بعد از خروج از دستشویی شک کند خود را آب کشیده یا نه، آیا لازم است خود را تطهیر کند؟ پاسخ این سؤال در صورتی که شخص عادتاً بعد از تخلی فوراً تطهیر می کرده است، چیست؟

باسمه تعالی

اگر شکّ کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، باید خود را تطهیر کند؛ اگر چه همیشه بعد از بول یا غائط فوراً تطهیر مى‏ کرده است.

کد سایت fa1080
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی