چگونه مخرج غائط با آب تطهیر می شود؟
چگونه مخرج غائط با آب تطهیر می شود؟

باسمه تعالی

در موردی که مخرج غائط را با آب تطهیر می شود، باید به اندازه ای شسته شود که چیزى از غائط در آن نماند ولى باقى ماندن رنگ و بوى غائط مانعى ندارد. اگر در دفعۀ اول به همین مقدار شسته شود، دوباره شستن لازم نیست‏.

کد سایت fa1077
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی