آیا بچۀ نابالغ هم نباید در هنگام تخلی (دستشویی) رو به قبله یا پشت به آن بنشیند؟
آیا بچۀ نابالغ هم نباید در هنگام تخلی (دستشویی) رو به قبله یا پشت به آن بنشیند؟

باسمه تعالی

اگر خود بچه رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، جلوگیرى از این کار واجب نیست‏ و احتیاط مستحب آن است که دیگران، بچۀ نابالغ را در وقت تخلى رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند.

کد سایت fa1073
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی