آیا حضرتعالی، تقلید از جنابعالی را حداقل برای طلاب اجازه می دهید؟
آیا حضرتعالی، تقلید از جنابعالی را حداقل برای طلاب اجازه می دهید؟

باسمه تعالی

اگر از طرق معتبر شرعی صلاحیت مجتهدی برای تقلید احراز شود، تقلید از وی جایز خواهد بود و نیاز به رضایت وی یا دیگری ندارد.

کد سایت fa1066
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید