آیا شکستن قسم به قرآن دارای کفاره است؟ کفاره آن چیست؟
آیا شکستن قسم به قرآن (مثل دست بر قرآن گذاشتن) در مورد موضوعی که انسان با خدا عهد می کند که آن کار را انجام ندهد دارای کفاره است؟ اگر دارد کفاره آن چیست؟ و چگونه می توان عهد خود را مجدد ایجاد کرد تا از تکرار آن کار جلوگیری کرد؟

باسمه تعالی
1. قسم به غیر نام خداوند متعال منعقد نمی شود. پس اگر شخص به قرآن قسم یاد کند، قسم شرعی منعقد نمی شود و مخالفت آن کفاره ای ندارد.
2. اگر شخص عاقل بالغ با اراده خود و با نیت به نام خداوند قسم یاد کند تا کاری را که از نظر شرعی مرجوح نیست، انجام دهد، و سپس با آن عمداً مخافت کند، حنث قسم کرده است و باید کفاره دهد و کفاره قسم یکی از این سه امر است:
1. آزاد کردن یک بنده
2. اطعام ده مسکین
3. لباس پوشاندن به ده مسکین.

کد سایت fa1057 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن