اگر چیز نجسی بعد از برطرف شدن عین نجاست، در آب کر یا جاری، آب کشیده شود، آبی که از آن شیء بعد از خارج شدن از آب کر یا جاری بیرون می ریزد چه حکمی دارد؟
اگر چیز نجسی بعد از برطرف شدن عین نجاست، در آب کر یا جاری، آب کشیده شود، آبی که از آن شیء بعد از خارج شدن از آب کر یا جاری بیرون می ریزد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر چیز نجسى را در آب کر یا جارى آب بکشند، آبى که بعد از بیرون آوردن، از آن مى‏ ریزد، پاک است‏.

 
کد سایت fa1048 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام آبها