اگر روی سقف ساختمان عین نجاست وجود داشته باشد و باران بر آن ببارد و یا بعد از برخورد به عین نجاست از ناودان یا بام به پایین بیاید، آیا آب مذکور پاک است؟
اگر روی سقف ساختمان عین نجاست وجود داشته باشد و باران بر آن ببارد و یا بعد از برخورد به عین نجاست از ناودان یا بام به پایین بیاید، آیا آب مذکور پاک است؟

باسمه تعالی

اگر بر سقف ساختمان یا روى بام آن، عین نجاست باشد، تا وقتى باران بر بام مى‏ بارد، آبى که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان مى‏ ریزد، پاک است و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى که از سقف یا ناودان مى‏ ریزد، به چیز نجس رسیده و بو یا رنگ یا مزۀ  نجاست گرفته ، آن آب نجس مى‏ باشد و اگر بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگرفته باشد، بنا بر احتیاط واجب، نجس است.

 
کد سایت fa1033 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام آبها