با سلام در قسمتی از زمین مقداری مدفوع باشه اب قلیلی روی ان ریخته شده نجاستی منتقل نشده به اطراف 1. ایا به حکم خیسی می شود گفت اطراف نجس هست 2. زمین اطراف نجاست واسطه سوم هست یا دوم


باسمه تعالی
1. تا جایی که رطوبت وجود دارد، نجس است، مگر اینکه با آن آب قلیل مدفوع شسته شده باشد که در این صورت همه جا پاک است.

2. متنجس دوم است

کد سایت fa10324
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات