با سلام قطعه زمینی برای احداث مسجد به اداره اوقاف واگذار شده است. در قرارداد آمده: «زمین مرقوم منحصرا به منظور احداث مسجد و تأسیسات جنبی مسجد (طبق طرح مصوب) واگذار می‌شود.» مؤمنین زمین را تحویل گرفته و بدون اینکه در آن تغییری بدهند روی زمین به مدت چند ماه نماز جماعت خوانده‌اند. سپس برگزاری نماز جماعت را متوقف کرده و برای احداث ساختمان مسجد، زمین را گودبرداری کرده‌اند و قسمتی از زمین را حیاط و سرویس بهداشتی برای آقایان در نظر گرفته‌اند و در قسمتی دیگر که گوشه دیگر زمین می‌شود وضوخانه خانم‌ها و یک سرویس بهداشتی برای خانم‌ها در زیر راه‌پله ساخته‌اند. الآن روی این وضوخانه، تا طبقه سوم، راهرو و راه پله است. در مجاور این وضوخانه هم اتاقی برای خادم ساخته‌اند. معتمدین محل که از آغاز ساخت مسجد حضور داشته‌اند می‌گویند از آغاز ساخت ساختمان مسجد، قصد بر این بوده که فقط خانه خادم در زیرزمین از حکم مسجدیت استثنا شود و مابقی، حتی روی خانه خادم مسجد باشد. حال معلوم نیست قسمت وضوخانه خانم‌ها و راه پله آن که تا طبقه سوم به صورت راهرو و راه‌پله ادامه دارد به‌خودی خود از حکم مسجدیت مستثنا است یا نه. سؤال این است که: الف: آیا با توجه به اینکه در ابتدا چند ماه روی زمین نماز خوانده‌اند استثنای خانه خادم در زیرزمین از حکم مسجدیت صحیح است؟ ب: آیا قسمت وضوخانه و سرویس بهداشتی بانوان از حکم مسجدیت مستثنا است و می‌توان در طبقات بالا روی این قسمت سرویس بهداشتی احداث کرد؟ ج: آیا احداث سرویس بهداشتی در قسمت وضوخانه بانوان جایز بوده است؟ د: آیا اینکه این زمین به منظور احداث مسجد و تأسیسات جنبی مسجد به اداره اوقاف واگذار شده است می‌تواند قرینه باشد بر اینکه قسمت وضوخانه خانم‌ها و راهرو و راه‌پله آن تا بالا از حکم مسجدیت مستثنا است و احداث سرویس بهداشتی روی آن در طبقات بالا جایز می‌باشد؟

باسمه تعالی  
     1. اگر در طرح مصوب تأسیسات جنبی مسجد جانمایی شده است، باید بر طبق آن عمل شود.    
          2. خواندن نماز در یک مکان باعث نمی شود که آنجا مسجد محسوب شود، بلکه نیاز به وقف دارد و چون زمین در اختیار اداره اوقاف قرار گرفته حق وقف در اختیار مسئول اداره مذکور بوده است. 
    3. اگر در هنگام وقف قسمت هایی از زمین برای تاسیس وضو خانه یا چیز دیگری استثناء شده باشد، آن قسمت ها  حکم مسجد را ندارد. 
 4. احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از مسجد اگر مخالف طرح مصوب نباشد و در هنگام وقف آن قسمت به عنوان مسجد وقف نشده باشد، اشکالی ندارد.

کد سایت fa10323
طبقه بندی موضوعی شرایط واقف و متولی وقف