زنی به این دلیل که شوهر وی بارور نبوده و با روشهای مختلف درمان باردار نشده، بدون اذن شوهر از اسپرم اهدایی دارای فرزند شده. حکم شرعی برای زن چیست؟ حکم شرعی فرزند چیست؟ در صورتی که شوهر پس از چند سال با آزمایش ژنتیک متوجه موضوع شود آیا می‌تواند نفی ولد کند؟ آیا شوهر شرعا مستحق درخواست ضرر و زیان است؟

باسمه تعالی   

1. این عمل ذاتاً حرام نیست، ولی از آنجا که ظاهراً این زن می خواسته این بچه را به عنوان بچه آن مرد نشان دهد، حرام است.   

2. این زن مادر بچه محسوب می شود.

3. این بچه فرزند این زن محسوب می شود.

4. این بچه فرزند رضاعی شوهر این زن محسوب می شود.

5. این فرزند فرزند تنی مرد نیست و نفی ولد اشکالی ندارد.

6. ظاهراً درخواست ضرر و زیان مجالی نداشته باشد ؛ چون ظاهراً ضرر و زیانی درکار نیست.

کد سایت fa10319