سلام ، شخصی غیرمسلمان سرمایه ای دارد و میخواهد از طریق آن تجارت و معامله انجام دهد. با توجه به اینکه تخصص اینکار را ندارد از من خواسته که آن کار را برایش انجام دهم. معاملاتی که انجام می شود غیرربوی است ولی در قالب هیچیک از صورتهای شرعی معاملات نیست و صورت شرعی اسلامی ندارد. همچنین معاملات در قالب قوانین کشور آن فرد غیرمسلمان است ولی از نظر شرع ما جایز نیست. اگر بنده برای انجام معاملات با این فرد شراکت کنم (سرمایه از او و کار از من) و مبلغی به صورت درصدی (درصدی از سود حاصله) را طلب نمایم، حکم پول بدست آمده برای بنده چیست؟ آیا جایز به چنین کاری هستم؟

باسمه تعالی

اگر معاملات از نظر شرعی باطل باشد مثلا خرید و فروش مشروبات الکلی گرفتن درصد جایز نیست و الا اشکالی ندارد.

کد سایت fa10211
طبقه بندی موضوعی تجارت با کفار