سلام من اخیرا مشکلی برایم پیش آمده است. بعد از انجام استبرا اگر دوباره یکبار دست بکشم مقدار خیلی کمی ادرار (مثلا یک پنجم قطره یا کمتر) از مجرا خارج میشود و من دوباره تکرار میکنم تا وقتی چیزی خارج نشود در نتیجه گاهی اوقت ۱۰-۱۵ بار دست میکشم و وقت زیادی میگیرد. سوال اول : از نظر شرعی آیا این کار لازم است و یا با توجه به کم بودن رطوبت خروجی بعد از یکبار استبرا دیگر ادامه ندهم؟ سوال دوم: اگر بعد از یکبار استبرا دیگر ادامه ندهم با توجه به علم باقی ماندن کمی ادرار در مجرا٫ اگر رطوبتی از من خارج شد حکمش چیست؟ سوال سوم:در فرض سوال اگر در حین شستن مخرج ادرار آب داخل مجرا شد و بعد از شستن خارج شد حکمش چیست؟
سلام من اخیرا مشکلی برایم پیش آمده است. بعد از انجام استبرا اگر دوباره یکبار دست بکشم مقدار خیلی کمی ادرار (مثلا یک پنجم قطره یا کمتر) از مجرا خارج میشود و من دوباره تکرار میکنم تا وقتی چیزی خارج نشود در نتیجه گاهی اوقت ۱۰-۱۵ بار دست میکشم و وقت زیادی میگیرد. سوال اول : از نظر شرعی آیا این کار لازم است و یا با توجه به کم بودن رطوبت خروجی بعد از یکبار استبرا دیگر ادامه ندهم؟ سوال دوم: اگر بعد از یکبار استبرا دیگر ادامه ندهم با توجه به علم باقی ماندن کمی ادرار در مجرا٫ اگر رطوبتی از من خارج شد حکمش چیست؟ سوال سوم:در فرض سوال اگر در حین شستن مخرج ادرار آب داخل مجرا شد و بعد از شستن خارج شد حکمش چیست؟ لطفا هرسه سوال را جواب بدهید. ممنون.

باسمه تعالى

1. اگر یقین دارید ادرار در مجرا باقی است، باید استبرا کنید.
2. در این فرض رطوبت خارج شده حکم ادرار را دارد.
3. آبی که وارد مجرا می شود و خارج می گردد، اگر رنگ یا بو یا مزه ادرار نداشته باشد، پاک است و اگر ‌شک در این امور باشد باز هم پاک محسوب می شود.

4.    البته اگر گرفتار وسواس در این زمینه شده اید، به استبرای متعارف اکتفا کنید و اگر بعد از آن رطوبتی خارج شد، اعتنا نکنید.

کد سایت fa10155
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی