سلام همسرم دائما از من میخواهد که به لحاظ جسمی و روحی خودم رابرای رابطه گرم کنم ولی من خیلی اوقات فقط خودم را در اختیار میگزارم و وقت و حال آرایش و سروصدا را ندارم آیا من مدیون میشوم؟اگر میل نداشته باشم چه کنم؟

باسمه تعالی
سعی کنید تا حد ممکن خود را آماده کنید، اگر توان آن را نداشتید، مسئول نیستید.

کد سایت fa10148