سلام ۱-شوهر بنده از لحاظ جنسی شدید است بطوریکه گاهی کلافه میشوم برای اینکه گاهی خسته میشوم وسایل مصنوعی جنسی برای شوهرم خریدم تا گاهی هنگام رابطه دخول در آن بکند از طرفی دو دوست قدیمی دارم که یکی بیوه زن و یکی باکره است و هردو وقت ازدواجشان گذشته و ظاهرا نیاز جنسی دارند دوست داشتم یکی از این دو را نفر را صیغه همسرم بکنم اما از طرفی با توجه به جو جامعه صیغه را دوست ندارم و از طرفی احساس وجدانی دارم که میتوانم نیاز زنی را برآورده کنم و نمیکنم تکلیف چیست اولویت کدام است؟ ۲-اگر هنگام رابطه شوهرم کارهایی را بخواهد که مکروه است و از طرفی حسن تبعل مستحب است ، آیا انجام آن کارها بخاطر شوهرم برای من مستحب است یا مکروه؟
سلام ۱-شوهر بنده از لحاظ جنسی شدید است بطوریکه گاهی کلافه میشوم برای اینکه گاهی خسته میشوم وسایل مصنوعی جنسی برای شوهرم خریدم تا گاهی هنگام رابطه دخول در آن بکند از طرفی دو دوست قدیمی دارم که یکی بیوه زن و یکی باکره است و هردو وقت ازدواجشان گذشته و ظاهرا نیاز جنسی دارند دوست داشتم یکی از این دو را نفر را صیغه همسرم بکنم اما از طرفی با توجه به جو جامعه صیغه را دوست ندارم و از طرفی احساس وجدانی دارم که میتوانم نیاز زنی را برآورده کنم و نمیکنم تکلیف چیست اولویت کدام است؟ ۲-سوال دوم اینکه اگر هنگام رابطه شوهرم کارهایی را بخواهد که مکروه است و از طرفی حسن تبعل مستحب است ، آیا انجام آن کارها بخاطر شوهرم برای من مستحب است یا مکروه؟

باسمه تعالی
1. اگر بتوانید نیاز آن زن را برآورده کنید، ثواب زیادی خواهد داشت.
2. انجام آن کارها از سوی شما مستحب است، هر چند خود آن عمل برای شوهرتان مکروه باشد.

کد سایت fa10147