من فقط با کمک خوردن آب می‌توانم در ماه رمضان روزه بگیرم، آیا آب خوردن هنگام روزه ماه رمضان برای کسی که زخم معده و سوزش معده دارد جایز است؟
فقط با کمک خوردن آب میتوانمدر ماه رمضان روزه بگیرم آب خوردند هنگام روزه ماه رمضان برای کسی که زخم معده و سوزش معده دارد جایز است چون با خوردن آب در طول مدت روزه هر روز قادر خواهد بود کل ماه رمضان و حتی کل یک سال را روزه بگیرد.یعنی هر گاه آسید معده باعث درد و سوزش بشود با خوردن حداکثر یک لیوان آب برطرف میشود.چون سالهای کل عمرم نتوانستم روزه بگیرم سالها معالجه پزشکان بی فایده بوده است.فقط با کمک خوردن آب میتوانم روزه بگیرم ولو 24 ساعت روزه طول بکشد

باسمه تعالی

1. اگر روزه برای فرد موجب حرج است؛ اما تنها خوردن مقدار کمی آب، روزه گرفتن را ممکن می‌کند، فرد می‌تواند به مقداری که رفع حرج می‌کند آب بنوشد و روزه صحیح است.
2. اگر روزه برای فرد ضرر دارد، روزه گرفتن واجب نیست؛ بلکه حرام است.