بسمه تعالی زید یک روز به خانه اش می‌رفت. در نزدیکی خانه اش دید که دو نفر (که یکی از آنها همسایه اش بود) راه میروند که از حال ظاهراشان معلوم می‌شد که شراب خرده اند (یکی از آنها (غیر همسایه) یقیناً شراب خورده بود). حال زید بد شد و از نزد آن رد شد بدون سلام به آنها. ولی در حالی که از نزد آنها رد میشد، دوش زید زد به یکی از آنها (غیر همسایه) و در این حال جعبه سیگار که در دستش بود افتاد به زمین. زید هم حلالیت نگرفت و رد شد. احتمالاً بعد از رد شدن زید، او جعبه سیگارش را از زمین گرفت. آیا الان بر زید واجب است آن شخص شرابخوار را پیدا کند و حلالیت بطلبد که هم دوشم زد به تو و سیگارت افتاد به زمین؟
بسمه تعالی سلام علیکم زید یک روز به خانه اش می‌رفت. در نزدیکی خانه اش دید که دو نفر (که یکی از آنها همسایه اش بود) راه میروند که از حال ظاهراشان معلوم می‌شد که شراب خرده اند (یکی از آنها (غیر همسایه) یقیناً شراب خورده بود). حال زید بد شد و از نزد آن رد شد بدون سلام به آنها. ولی در حالی که از نزد آنها رد میشد، دوش زید زد به یکی از آنها (غیر همسایه) و در این حال جعبه سیگار که در دستش بود افتاد به زمین. زید هم حلالیت نگرفت و رد شد. احتمالاً بعد از رد شدن زید، او جعبه سیگارش را از زمین گرفت. آیا الان بر زید واجب است آن شخص شرابخوار را پیدا کند و حلالیت بطلبد که هم دوشم زد به تو و سیگارت افتاد به زمین؟

باسمه تعالی

استغفار کند.

کد سایت fa10041
طبقه بندی موضوعی توبه