سلام علیکم 1- اگر راهرو های ادارات و منازل که معمولا کاشی یا سنگ فرش است با عین نجاست متنجس شود و با تی خیس انجا را تمیز کنند بعد با راه رفتن با پای خیس روی آن پایمان نجس می شود؟ 2- بعد از بند آمدن باران وقتی پیاده رو و خیابان هنوز خیس است افرادی با سگ حرکت میکنند و ما از همان محل عبور میکنیم ایا کف کفشمان و هرجایی که قدم میگذاریم نجس می شود؟
سلام علیکم 1- اگر راهرو های ادارات و منازل که معمولا کاشی یا سنگ فرش است با عین نجاست متنجس شود و با تی خیس انجا را تمیز کنند بعد با راه رفتن با پای خیس روی آن پایمان نجس می شود؟ 2- بعد از بند آمدن باران وقتی پیاده رو و خیابان هنوز خیس است افرادی با سگ حرکت میکنند و ما از همان محل عبور میکنیم ایا کف کفشمان و هرجایی که قدم میگذاریم نجس می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر شکل نظافت زمین اداره یا منزل به گونه‌ای باشد که پاک‌کنندگی آن در دید عرف به اندازه شستن با آب خالص محسوب شود، زمین پاک خواهد بود؛ اما اگر عرفا کمتر از آن باشد، زمین نجس است و در صورت انتقال رطوبت، کف پا و کفش را نجس میکند.
2. اگر کف کفش نجس شود با برداشتن هفت قدم بر زمین پاک خشک، پاک می‌شود.

کد سایت fa10040
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات