اگر در مسجد بین مغرب و عشاء جهت رسیدن به جماعت عشاء تنها فرصت ذکر تسبیحات حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ یا اداء نماز غفیله باشد، کدام عمل ارجحیت دارد؟
اگر در مسجد بین مغرب و عشاء جهت رسیدن به جماعت عشاء تنها فرصت ذکر تسبیحات حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ یا اداء نماز غفیله باشد، کدام عمل ارجحیت دارد؟

باسمه تعالی

تسبیحات فاطمۀ زهرا ـ سلام الله علیها ـ در این هنگام بر هر نافله ای ترجیح دارد.

کد سایت fa100