از آنجا که فقیر بودم مبلغ پانصد هزار روپیه (معادل 5 هزار دلار) برای اداره امور منزل قرض گرفتم. هم اکنون وقت آن رسیده است که بدهی (پول قرض شده) را بپردازم اما از نظر مالی در وضعیتی نیستم که بتوانم این مبلغ را برگردانم. به عنوان یک بدهکار و ناتوان از پرداخت بدهی، آیا می توانم سهم امام دریافت کنم؟ اجازه می دهید؟
از آنجا که فقیر بودم مبلغ پانصد هزار روپیه (معادل 5 هزار دلار) برای اداره امور منزل قرض گرفتم. هم اکنون وقت آن رسیده است که بدهی (پول قرض شده) را بپردازم اما از نظر مالی در وضعیتی نیستم که بتوانم این مبلغ را برگردانم. به عنوان یک بدهکار و ناتوان از پرداخت بدهی، آیا می توانم سهم امام دریافت کنم؟ اجازه می دهید؟

باسمه تعالى
اگر طلبه هستید اشکالی ندارد.

کد سایت en66
طبقه بندی موضوعی موارد مصرف خمس