بفرمایید که یک فرد مسیحی که به اسلام روی آورده است، چگونه می تواند روح خود را از اعمال حرامی که در گذشته مرتکب شده است، پاک کند؟
بفرمایید که یک فرد مسیحی که به اسلام روی آورده است، چگونه می تواند روح خود را از اعمال حرامی که در گذشته مرتکب شده است، پاک کند؟

باسمه تعالی
ایمان واقعی به اسلام تمام کاستی ها و گناهان گذشته را جبران می کند .

کد سایت en28
طبقه بندی موضوعی سؤالات ساکنان غرب