آیا طعامی که باید برای کفارۀ روزه به فقرا بدیم، می شود به صورت غذای آماده شده باشد؛ مثلاً ساندویچ یا خورشت باشد یا حتماً باید مواد باشد تا خودشان غذا درست کنند؟
آیا طعامی که باید برای کفارۀ روزه به فقرا بدیم، می شود به صورت غذای آماده شده باشد؛ مثلاً ساندویچ یا خورشت باشد یا حتماً باید مواد باشد تا خودشان غذا درست کنند؟

باسمه تعالی

در کفاره یا باید فقیر را یک وعده سیر کند؛ یعنی غذایی آماده کند و در اختیارش قرار دهد یا به اندازۀ یک مد(750 گرم) از خوراک غالب منطقه محل سکونتش بدهد و باید این خوراک باید غذای اصلی باشد مانند نان و گندم و برنج. البته اگر چیزی در کنار غذای اصلی (برنج یا نان و ...) به عنوان خورشت غذا در میان اکثر مردم منطقه رایج باشند، می تواند آن چیز را در کنار غذای اصلی، جزء یک مد طعام کفاره محاسبه کند. ساندویج هم چون از نان درست می شود، در جایی که نان غذای غالب آنجا است، به عنوان کفاره کفایت می کند؛ البته نباید کمتر از یک مد باشد.

کد سایت fa7446
طبقه بندی موضوعی کفاره