آیا پول کفاره روزه را باید صرفاً نان خریده و به فقرا دهد و یا به صورت کلی می‌تواند برای اطعام فقرا مصرف کند؟
در صورتی که پول گندم را بابت کفاره روزه به موسسۀ خیریه‌ای بپردازیم، آیا آن موسسه موظف است صرفاً نان خریده و به فقرا دهد و یا به صورت کلی می‌تواند برای اطعام فقرا مصرف کند؛ مثل اینکه مقداری پنیر خریده و به فقرا دهد؟

باسمه تعالی

در کفاره، باید از غذای غالب شهر یا روستای محل سکونت خود حساب کنند و به فقیر بپردازند و می توانند از ارزان ترین غذای غالب محاسبه کنند و اگر کسی بخواهد احتیاط کنند، می توانند از غذای غالب گرانتر حساب کنند.

بنابراین لازم نیست حتماً برای کفاره نان بدهند. پنیر هم در صورتی که به تنهایی غذای غالب مردم در منطقه ای باشد، مردم آن منطقه می توانند به عنوان کفاره بدهند در غیر این صورت اگر در کنار غذای اصلی (برنج یا نان و ...) به عنوان خورشت غذا در میان اکثر مردم منطقه رایج باشد، می توانند آن را در کنار غذای اصلی، به عنوان بخشی از یک مد طعامِ کفاره محاسبه کنند.

کد سایت fa7107
طبقه بندی موضوعی کفاره