اگر کسی با پول های قرض برای گناهان پول مصرف کند، آیا خمس آن پول ها واجب است؟ ۲. فرض کنید شخصی از من پول قرض گرفت و من هم دادم و نمی دانستم برای چه میخواهد. بعداً دانستم که آن پول را به گناه (مثلاً شراب خریده) مصرف کرده، آیا خمسش برای من واجب است یا برای آن شخص ؟
بسمه تعالی سلام علیکم میدانیم که اگر مصرف مؤونۀ سال در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر محسوب گردد، باید خمس آن داده شود ، (مثلاً نعوذ بالله زید شراب بخرد یا برای زنا پول بدهد) باید توبه کند و خمس آن پول ها را بپردازد. و نیز اینطور میدانیم که پول قرض خمس ندارد. یعنی زید اگر از عمرو پول قرض بگیرد و همان پول در روز خمس زید بماند، خمس آن پول واجب نیست. سوال ۱: اگر زید با پولهای قرض برای گناهان پول مصرف کند، یعنی مثلاً ۱۰۰ دولار قرض گرفت و رفت با آن پول شراب و... در راه گناه مصرف کرد، آیا خمس آن پولها واجب است؟ ۲. فرض کنید شخصی از من پول قرض گرفت و من هم دادم و نمی دانستم برای چه میخواهد. بعداً دانستم که آن پول را به گناه (مثلاً شراب خریده) مصرف کرده، آیا خمسش برای من واجب است یا برای آن شخص ؟

1. مال قرض گرفته شده، از خمس استثناء نشده است و اگر صرف امر حرام شود یا در سررسید پرداخت خمس باقی باشد باید خمس آن نیز داده شود.
2. عمل مدیون (قرض گیرنده) بر عهده دائن (قرض دهنده) نیست و  با استفاده حرام او چیزی بر گردن دائن نمی‌افتد.
3. خمس مال به عهده کسی است که مالک بالفعل آن است. پس اگر مال قرضی توسط مدیون در حرام صرف شود خمس آن به گردن خود اوست.