من از شخصی زمینی خریدم که می دانم از مال حرام بدست آورده بود. حال آیا من می توانم در این زمین تصرف کنم و در آن خانه ای بسازم؟ حکم نماز خواندن من در آن چه حکمی دارد؟
من از شخصی زمینی خریدم که می دانم از مال حرام بدست آورده بود. حال آیا من می توانم در این زمین تصرف کنم و در آن خانه ای بسازم؟ حکم نماز خواندن من در آن چه حکمی دارد؟ گفتنی است که من این زمین را با یک زمین دیگری معامله کرده بودم.

باسمه تعالی

اگر شخص آن زمین را خریده بوده است و فقط قیمت آن را از مال حرام پرداخته است و آن گاه این زمین را به شما فروخته است، شما مالک این زمین شده اید و هرگونه تصرف شما در آن اشکال ندارد. بنابراین نمازتان در این زمین از این جهت مشکلی ندارد.

کد سایت fa6247