آیا سرمایه گذاری در شرکت های بورسی خارج از کشور اشکال دارد؟
آیا سرمایه گذاری در شرکت های بورسی خارج از کشور اشکال دارد؟

باسمه تعالی

اگر شرکت های سرمایه پذیر، فعالیت مشروع داشته باشند و منع قانونی نسبت به این نوع سرمایه گذاری وجود نداشته باشد و در نهایت منجر به تقویت کفر و ظلم نشود، جایز است.

کد سایت fa8358
طبقه بندی موضوعی بورس