آیا حضرتعالی سرمایه‌ گذاری در بورس را جایز می دانید؟
آیا حضرتعالی سرمایه‌ گذاری در بورس را جایز می دانید؟

باسمه تعالی

سرمایه گذاری در بورس با دو شرط جایز است:

1. ضوابط شرعی در طراحی ساختار این بازار بورس رعایت شده باشد؛ به گونه ای که در خصوص معاملاتی که شما انجام می دهید، مانعی در اجرای ضوابط قانونی و شرعی پدید نیاید.

2. در شرکت هایی سرمایه گذاری شود، که فعالیت شان قانونی و با رعایت ضوابط شرعی باشد.

کد سایت fa7921