آیا می شود برای کفارۀ یک ماه روزۀ رمضان، 60 فقیر مشخص را انتخاب کرد و به ازای هر روز یکبار این گروه شصت نفره را سیر کرد یا به هرکدام از آن ها یک مد طعام داد؟
آیا می شود برای کفارۀ یک ماه روزۀ رمضان، 60 فقیر مشخص را انتخاب کرد و به ازای هر روز یکبار این گروه شصت نفره را سیر کرد یا به هرکدام از آن ها یک مد طعام داد؟

باسمه تعالی

از یک کفاره نمی توان به یک فقیر بیش تر از یک مد طعام داد یا او را دوبار سیر کرد اما می توان به یک فقیر مشخص از چند کفاره به او طعام داد یا چند بار او را سیر کرد. بنابراین در فرض سؤال می شود به ازای هر روز کفاره، یکبار همۀ این گروه شصت نفره از فقیران شرعی را سیر کرد یا به همۀ آن ها یک مد طعام داد اما نمی توان کفارۀ یک روز را بین برخی از این گروه تقسیم کرد و مثلاً به سی نفر از این گروه، نفری دو مد طعام داد یا نمی شود به ازای یک روز کفاره، سی نفر از ایشان را دوبار سیر کرد.

کد سایت fa7384
طبقه بندی موضوعی کفاره