چند روز قبل به شصت فقیر به عنوان یک روز کفارۀ روزه طعام دادم. آیا جایز است کفارۀ دوم را نیز الآن به همین فقرا بدهم؟
چند روز قبل به شصت فقیر به عنوان یک روز کفارۀ روزه طعام دادم. آیا جایز است کفارۀ دوم را نیز الآن به همین فقرا بدهم؟

باسمه تعالی

در پرداخت کفاره می توان به یک فقیر یا تمام شصت فقیر به تعداد روزهای کفاره طعام داد. بنابراین اگر پنج کفاره به ذمه داشته باشد، می تواند به هر کدام از شصت فقیر، پنج بار طعام بدهد.

کد سایت fa5045
طبقه بندی موضوعی کفاره