در مورد انجام اعمال عبادی چقدر باید سخت گیری داشته باشیم؟ به عنوان مثال گفته اند نماز صبح را باید با صدای بلند خواند. پس اگر آرام بخوانیم، نمازمان باطل است؟
در مورد انجام اعمال عبادی چقدر باید سخت گیری داشته باشیم؟ به عنوان مثال گفته اند نماز صبح را باید با صدای بلند خواند. پس اگر آرام بخوانیم، نمازمان باطل است؟ یا مثلاً وضو بگیری و مسح سر را دقیق انجام ندهی، وضو باطل است؟ آدمی پیش خودش فکر می کند خیلی از مسائل را خدا قبول می کند. چون شنیدیم انما الاعمال بالنیات.

باسمه تعالی

1. رعایت شرایط و احکام مربوط به اعمال عبادی برای صحیح بودن آن اعمال لازم است و اگر عمداً رعایت نشود، آن اعمال باطل خواهند بود و وظیفۀ فرد مکلف همچنان باقی است.

2. در نماز صبح باید سورۀ حمد و سوره را بلند بخواند و اگر عمداً بلند نخواند، نمازش باطل است. در وضو نیز باید مسح را با رعایت احکام مربوط به آن بجا آورد؛ مثلاً باید محل مسح خشک باشد.

کد سایت fa7200
طبقه بندی موضوعی وضو|واجبات نماز