در قرائت حمد و سوره که باید بلند خوانده شوند آیا بلند خواندن حرف آخر یک کلمه که سکون دارد مثل ن در «ایاک نستعین» واجب است؟
در قرائت حمد و سوره که باید بلند خوانده شوند آیا بلند خواندن حرف آخر یک کلمه که سکون دارد مثل ن در «ایاک نستعین» واجب است؟

باسمه تعالی

در نماز صبح، مغرب و عشا باید تمام کلمات و تمام حروف حمد را بلند بخواند؛ البته معمولاً در حالت عادی وقتی یک کلمه بلند خوانده می شود، کل حروف آن کلمه حتی حروفی که سکون دارند، بلند خوانده می شود و دقت بیش از حد در این امور که زمینه وسواس را فراهم می کند، جایز نیست.

خواندن سوره در نماز واجب نیست ولی خواندش مطابق احتیاط است. بنابراین اگر کسی خواست این احتیاط را رعایت کند و سوره را بخواند، باید مانند آنچه در حمد بیان شد، در نماز صبح و مغرب و عشا به جهر (بلند) و در نماز ظهر و عصر به اخفات (آهسته) بخواند.

 

کد سایت fa6962
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز