اگر کسی به قصد شوخی یا اذیت طرف مقابل خواسته باشد آیات سجده‌دار را بخواند آیا بر مستمع سجده واجب می‌شود؟
اگر کسی به قصد شوخی یا اذیت طرف مقابل خواسته باشد آیات سجده‌دار را بخواند آیا بر مستمع سجده واجب می‌شود؟

باسمه تعالی

اگر کسی به قصد شوخی یا اذیت آیۀ سجده دار بخواند و شخص مقابل به آیۀ سجده دار گوش دهد (استماع باشد نه سماع) باید سجده کند. اما اگر فقط سماع باشد، سجده مستحب است.

 

 

کد سایت fa7126
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز