اگر شنیدن آیات سجده دار قرآن بدون قصد گوش کردن واقع بشود؛ به عبارت دیگر فقط مجرد سماع باشد نه استماع، آیا باز هم بر شنونده، سجده واجب می‌شود؟
اگر شنیدن آیات سجده دار قرآن بدون قصد گوش کردن واقع بشود؛ به عبارت دیگر فقط مجرد سماع باشد نه استماع، آیا باز هم بر شنونده، سجده واجب می‌شود؟ در این مورد آیا فرقی بین اینکه صدای تلاوت به صورت مستقیم، پخش زنده، پخش از ابزار صوتی مانند ضبط، رایانه، صدا و سیما و ... وجود دارد؟

باسمه تعالی

هر کسی آیات سجده دار را با صدا بخواند یا به آن گوش دهد (استماع کند نه سماع) باید سجده کند و در این گوش کردن فرقی بین نوع صدا (پخش زنده و غیر زنده، پخش از ضبط، رایانه و ...) نیست اما اگر فقط سماع باشد، سجده مستحب است.

 

 

 
کد سایت fa6886
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز