مقصود از ذکر مطلق چیست که گفته می شود در نماز جایزاست؟
مقصود از ذکر مطلق چیست که گفته می شود در نماز جایزاست؟

باسمه تعالی

ذکر مطلق یعنی ذکری که گفتنش در خصوص آن قسمت خاص از نماز وارد نشده است و در آن قسمت به صورت خاص استحباب ندارد. بنابراین نباید آن ذکر را به نیت مستحب مربوط به آن قسمت خاص، بخواند اما گفتنش در همان جا به نیت یک ذکری مثل بسیاری از اذکار جایز است، بلکه مستحب است.

کد سایت fa7019
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز