اگر کسی در رکعت دوم نمازش «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» بگوید، نمازش باطل می شود؟
اگر کسی در رکعت دوم نمازش «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» بگوید، نمازش باطل می شود؟

باسمه تعالی

1. مستحب است در رکعت اولِ نماز پیش از خواندن حمد، استعاذه کند؛ یعنی «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» یا عبارتی که این معنا را می رساند، بگوید و می تواند آهسته یا بلند بگوید.

2. اگر در رکعت دوم به نیت ذکر مطلق استعاذه کند که معمولاً نیز همین طور است، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

کد سایت fa6350
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز