آیا هر سه سلام نماز واجب است؟
آیا هر سه سلام نماز واجب است؟

باسمه تعالی

سلام اول یعنی «السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته» و سلام دوم یعنی «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» و نیز عبارت «و رحمة الله و برکاته» از سلام آخر یعنی «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» مستحب است. بنابراین فقط گفتن «السلام علیکم» واجب است و همین مقدار باعث خروج نمازگزار از نماز می شود.

کد سایت fa6930
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز