کسی که در آخر نماز سه سلام را فراموش کرد، وظیفه اش چیست؟
کسی که در آخر نماز سه سلام را فراموش کرد، وظیفه اش چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر کسی از روی سهو و فراموشی، سلام اول یا دوم نماز را نگوید و هنگامی به یاد آورد که وارد سلام آخر شده است، باید همان سلام آخر را بگوید و نمازش صحیح است.

2. اگر کسی از روی سهو و فراموشی، سلام آخر نماز را نگوید، در صورتی که هنوز حالت نماز به هم نخورده و نیز چیزی را که عمدی و سهویِ آن، نماز را باطل می کند، انجام نداده است، باید سلام آخر را بگوید و نمازش صحیح است اما در صورتی که حالت نماز به هم خورده یا چیزی که عمدی و سهویِ آن، نماز را باطل می کند، از وی سر زده باشد، نمازش تمام شده است و به همان صورت صحیح است.

کد سایت fa6921
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز