آیا می شود بین دو سجده و در حال حرکت «الله اکبر» را به عنوان ذکر غیر وارد گفت یا خیر؟
ً

باسمه تعالی

بله می تواند به عنوان ذکر غیر وارد* بگوید.

 

* ذکری که گفتنش در آنجا شرعاً توصیه نشده است.

کد سایت fa6769
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز