آیا می توان ذکر «سمع الله لمن حمده» را نیز مثل «الله اکبر» به نیت مطلق ذکر، در حرکت بگوییم؟
با توجه به اینکه در نماز فقط ذکر «بحول الله و قوته اقوم و اقعد» را می توان در حرکت گفت و ذکر «الله اکبر» را نیز به نیت مطلق ذکر می توان در حرکت گفت، آیا می توان ذکر «سمع الله لمن حمده» را نیز مثل «الله اکبر» به نیت مطلق ذکر، در حرکت بگوییم؟

باسمه تعالی

گفتن ذکر «سمع الله لمن حمده» به نیت ذکر مطلق (ذکری که به طور خاص در آن قسمت از نماز وارد نشده است) در حال حرکت اشکال ندارد.

کد سایت fa6650
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز