اگر در ماه رمضان با آلت پسری در سن 16 ساله، بازی کنی و از خودت منی بیرون بیاید، آیا باید کفارۀ جمع داد؟
اگر در ماه رمضان با آلت پسری در سن 16 ساله، بازی کنی و از خودت منی بیرون بیاید، آیا با توبه این گناه بخشیده می شود؟ آیا باید کفارۀ جمع داد؟ برای آن پسر هم باید کفاره داد؟

باسمه تعالی

1. اگر توبه کند بخشیده می شود و توبه در اینجا این است که تصمیم بگیرد هرگز این کار را تکرار نکند و از هرچه که او را به این کار سوق می دهد، جداً اجتناب کند.

2. بنا بر احتیاط واجب، کفارۀ جمع بپردازد.

3. اگر هر دو طرف بر انجام این گناه رضایت داشته اند، هر یک باید یک کفارۀ جمع بپردازند و اگر یک طرف مجبور به این کار بوده و اختیاری از خود نداشته، اجبار کنندۀ باید یک کفاره جمع بپردازد ولی بر مجبور شده کفاره واجب نیست.

کد سایت fa6631
طبقه بندی موضوعی توبه|کفاره