آیا باطل کردن روزه با عمل حرام کفارۀ جمع دارد؟
آیا باطل کردن روزه با عمل حرام کفارۀ جمع دارد؟

باسمه تعالی

اگر فردی با کار حرام روزه اش را باطل کند، چه آن کار، به خودی خود حرام باشد مانند زنا یا نوشیدن شراب و چه آن کار به جهتی حرام شده باشد، مثل نزدیکی با همسر به جهت حیض، بنا بر احتیاط واجب باید هر سه مورد از کفارۀ افطار عمدی را انجام دهد (کفارۀ جمع). بنابراین یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند.

کد سایت fa6560
طبقه بندی موضوعی کفاره