آن طور که می دانیم اقتدا به امام فاقد عدالت و قرائت صحیح جائز نیست. آیا هنگام برگزاری جماعت به امامت چنین فردی، لازم است برای حفظ وحدت به صف مردم ملحق شده و به طور فرادی بخوانم، یا اینکه در پشت آنان به تنهایی بجا آورم؟
آن طور که می دانیم اقتدا به امام فاقد عدالت و قرائت صحیح جائز نیست. آیا هنگام برگزاری جماعت به امامت چنین فردی، لازم است برای حفظ وحدت به صف مردم ملحق شده و به طور فرادی بخوانم، یا اینکه در پشت آنان به تنهایی بجا آورم؟

باسمه تعالی

در صورتی که جدا خواندن نماز هتک نماز جماعت و جایگاه امام جماعت و شخص او باشد، باید در میان صفوف نماز بخوانید ولی نیت فرادی کنید و حمد را بخوانید و بنا بر احتیاط مستحب سوره را نیز بخوانید و اگر همین مقدار هم موجب هتک باشد، به طور کامل اقتدا کنید و پس از آن نمازتان را اعاده کنید.

کد سایت fa6626
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت