آیا وقف بر حرکت یا وصل به سکون در قرائت نماز جایز است؟
آیا وقف بر حرکت یا وصل بر سکون در قرائت نماز جایز است؟ اگر فردی در میانه قرائت یا ذکری درصحت قرائت کلمه ای شک کند، آیا تکرار صحیح خود کلمه کفایت می کند؟ مثلاً هنگام گفتن ذکر صلوات در نماز در کلمه محمد شک کند، آیا تکرار همین کلمه به صورت صحیح کفایت می کند؟ اگر بعد از شک کمی تأمل و سکوت کند و بعد فقط کلمه مشکوک را نکرار کند، آیا در مورد کلمه قبل از آن مثلاً صل در مثال قبل، مصداق وقف بر حرکت نخواهد شد تا در نتیجه کل ذکر را تکرار کند؟

باسمه تعالی

1. برای صحت قرائت در نماز کافی است به گونه ای قرائت کند که در عرف تکلم عربی صحیح شمرده شود؛ هرچند برخی از قواعد نحو و صرفی و تجویدی را رعایت نکرده باشد.

2. اگر این شکش بعد از عبور از آن کلمه و وارد شدن در کلمۀ بعدی باشد، بنا را بر صحت بگذارد و ادامه دهد ولی اگر قبل از وارد شدن به کلمۀ بعد باشد، تکرار کلمۀ مشکوک کافی است؛ مگر اینکه در عرف تکلم عربی خواندن این کلمۀ مشکوک بدون یک یا چند کلمۀ قبل از آن صحیح نباشد.

کد سایت fa4325
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز