حکم خوردن آبجو چیست؟
حکم خوردن آبجو چیست؟

باسمه تعالی

خوردن آبجو دارای الکل، حرام است. امّا خوردن آبجو بدون الکل مشکلی ندارد؛ البته اگر مقدار الکل موجود در چیزی به قدری کم باشد که از نظر عقلا اصلاً به حساب نیاید و فاقد الکل شمرده شود، حلال خواهد بود و در صورت شک در این مقدار، نیز حلال است.