آیا شراب، آبجو و نوشیدنی های الکلی نجس هستند؟
آیا شراب، آبجو و نوشیدنی های الکلی نجس هستند؟

باسمه تعالی

1. نوشیدن شرابی که از انگور و سایر میوه ها و غلات و مانند آن درست می شود، حرام است و این نوع شراب بنا بر احتیاط واجب نجس است.

2. نوشیدن فقاع یا همان آبجویی که از جو گرفته می شود و مست کننده است، حرام است و بنا بر احتیاط واجب این نوع آبجو نجس است.

3. نوشیدن ماء الشعیر یا آبجویی که مست کننده نیست و فاقد الکل است یا حاوی الکل ناچیز است به طوری که در نظر عرف فاقد الکل محسوب می شود، جایز است و این نوع آبجو نجس نیست.

3. نوشیدن شرابی که از طریق فرآیند هایی شمیایی با استفاده از انواع الکل درست می شوند، حرام است ولی نجس نیست.