حکم خودارضایی به هنگام نزدیکی با همسر چیست؟
در هنگام نزدیکی با شوهرم از خود ارضایی هم استفاده می کنم. آیا مشکلی دارد یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر این عمل به گونه ای باشد که التذاذ به همسر محسوب شود، اشکالی ندارد.

کد سایت fa1400 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی