آیا استمنا بدون خروج مایع منی حرام است؟
سلام آیا استمنا بدون خروج مایع منی حرام است؟

1. استمنا یعنی عملی که فرد بر روی خودش برای رسیدن به اوج لذت جنسی انجام می‌دهد و اگر به ارگاسم برسد، چه منی خارج شود و چه نشود، این عمل حرام است و منجر به وجوب غسل می‌شود.
2. اگر در استمنا احتمال عقلائی ارگاسم وجود داشته باشد، حرام است.
3.  استمنا بدون احتمال عقلائی ارگاسم، بنا بر احتیاط جایز نیست.

کد سایت fa9896
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی